Sep 30, 2013

Sep 29, 2013

Sep 28, 2013

Sep 27, 2013

Sep 25, 2013

Sep 24, 2013

Sep 23, 2013

Sep 22, 2013

Sep 21, 2013

Sep 20, 2013

Sep 19, 2013

Sep 18, 2013

Sep 17, 2013

රනතිසරු


රනතිසරු
ජයකොඩි සෙනවිරත්න
Ranathisaru by Jayakodi Senawirathna
New Sinhala
Novel.
Now You Can 
Download It As
PDF E-book.
Click On 
Download Now
 Button
To
Start Downloading....

 $$$$$$$$$$$$$$$$$

 $$$$$$$$
............................................................................................................
@ රනතිසරු වකතාවේ
 මුරපදය 
Passward
Click Here

@The Reader's Place
............................................................................................................
Put a comment and say some thing 
and
Rate novel
.........
Stay connect With US
Via
Facebook
~................~

This Book strictly for personal Reading only!
Do not sell or copy!
Please support the Author by buying this Book.

Sep 15, 2013

වසත් කුමරිය 6

වසත් කුමරිය 6


 රමණී බුලත්සිංහල

Sinhala novel

free

Download

As

PDF's
Click On

Download now

Button

to

Download

Wasath kumariya Novel

By
Ramani Bulathsinhala
.....LINK..... 
.....
රමණි බුලත්සිංහලගේ අලුත්ම දිර්ග නවකතාවක් ලගදීම..
Can you Guess it ?
.....
Stay connect With US
Via
Facebook
~................~
Uploaded by Kathapothak blog

කිරි සුවද

 

කිරි සුවද
උපාලි වනිගසුරිය

Krisuwadha by Upali Wanigasuriya

New Sinhala

Novel.

Now You Can 

Download It As

PDF E-book.

Click On 

Download Now

 Button

To

Start Downloading....

Stay connect With US
Via
Facebook
 ....................................................................................................................................................................
 නවකතාව ගැන ඔයාලයේ ප්‍රතිචාර දක්වන්නත් අමතක කරන්න ඒපා.
 ස්තූතියි!
Thankyou..

~************~

Sep 14, 2013

රත්මිණ

රත්මිණ
රමණි බුලත්සිංහල
Rathmina by Ramani Bulathsinhala
New Sinhala
Novel.
Now You Can 
Download It As
PDF E-book.
Click On 
Download Now
 Button
To
Start Downloading....
 $$$$$$$$$$$$$$$$$
 
 $$$$$$$$
............................................................................................................
@රමණි බුලත්සිංහලගේ රත්මිණ නවකතාවේ
 මුරපදය 
Passward
Click Here

@The Reader's Place
............................................................................................................
Stay connect With US
Via
Facebook
~................~

This Book strictly for personal Reading only!
Do not sell or copy!
Please support the Author by buying this Book.

Sep 13, 2013

වසුන්දරා

වසුන්දරා
සංජීවනි අටුළුගම
Sinhala novel

free

Download

As

PDF's

Click On

Download now

Button

to

Download

Wasundara Novel

By

Sanjeewani Atalugama

.....LINK..... 
.........

පොතේ පාස්වර්ඩ් ඒක

Click Here
 Thankyou..
 ..... 
Stay connect With US
Via
Facebook
~................~


                                        This Book strictly for personal Reading only!
                                                           Do not sell or copy!

                                        Please support the Author by buying this Book.

Sep 10, 2013

වසත් කුමරිය 5

වසත් කුමරිය 5


 රමණී බුලත්සිංහල

Sinhala novel

free

Download

As

PDF's
Click On

Download now

Button

to

Download

Wasath kumariya Novel

By
Ramani Bulathsinhala
.....LINK..... 
.....
Stay connect With US
Via
Facebook
~................~

හිරිකඩ හිතල කවියක් මං


හිරිකඩ හිතල කවියක් මං
ගංගා ෂයිනි ගමගේ
Sinhala novel
free
Download
As
PDF's

Click On
Download now
Button
to
Download
Hirikada Hethala Kawiyak Man Novel
By
Ganga Shini Gamage
.....LINK..... 
.........
Password For Novel
*The Password*

Click Link

.....
Stay connect With US
Via
Facebook
~................~

Sep 8, 2013

රොනට ඇදුන සමනලියක්


රොනට ඇදුන සමනලියක්
උපාලි වනිගසුරිය
Sinhala novel
free
Download
As
PDF's
Click On
Download now
Button
to
Download
Ronata Adhuna Samanaliyak Novel
By
Upali Wanigasooriya
.....LINK..... 
.........
Stay connect With US
Via
Facebook
~................~
 

Sep 7, 2013

කොරල් දුපත

කොරල් දුපත
පී.බී සේනානායක
Sinhala novel
free
Download
As
PDF's
Click On
Download now
Button
to
Download
Koral Dupatha Novel
By
P.B Senanayaka
.....LINK..... 
.........
Stay connect With US
Via
Facebook
~................~

Sep 6, 2013

අහිරහස් උයන


අහිරහස් උයන
සුදර්මන් සතරසිංහ
Sinhala novel
free
Download
As
PDF's
Click On
Download now
Button
to
Download
Ahirahas uyana Novel
By
Sudarman Satharasinha
.....LINK..... 
.........
Stay connect With US
Via
Facebook
~................~